Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

starfy
5333 96db
1216 0489 390

thatscompletelyerrelephantt:

fxrensicate:

IDK WHY I’M LAUGHING SO HARD BUT I AM 

Hello i am the darkness

Reposted fromkilljill killjill vianothingness nothingness

May 21 2015

8669 c28b

unimpressedcats:

oh i almost forgot

Reposted fromtron tron vianothingness nothingness
starfy
9929 921b 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viamagenno magenno
starfy
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
starfy
Reposted fromPsaiko Psaiko vianothingness nothingness
starfy
Reposted fromharmony harmony viapimpmyheart pimpmyheart
starfy
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapimpmyheart pimpmyheart
starfy
4175 d937 390
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
starfy
Reposted fromnjmortensen njmortensen viacataleya90 cataleya90
starfy
8902 4131 390
zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacataleya90 cataleya90
starfy
5442 aeb7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianothingness nothingness
9337 10be 390

turntolight:

turntolight:

Theo the therapy cat is at it again.

this cat is famous guys

starfy
6995 5888 390
starfy
7970 13ca 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacataleya90 cataleya90
starfy
starfy
2516 6455 390
Reposted bygugu gugu
starfy
2515 da53 390
Reposted bygugu gugu

May 08 2015

starfy
Można się gniewać. Ale jak Ci zależy to wybaczasz
— po prostu
Reposted frompolciak polciak
starfy
6522 edfa 390
Stupid
Reposted fromlsalander lsalander viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl